شماره های تماس

56432006 / 56932600 / 56320092

ساعات کاری

۷ روز هفته و ۲۴ ساعته

مناطق سرویس دهی

پرند / رباط کریم / بهارستان / گلستان

منوی ما

17/06/10


منوی قهوه ما

کافه اسپرسولورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ8000تومانآمریکانولورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ8600توماناسپرسولورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ7200تومانموکالورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ5200تومانآیس کافیلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ5900تومان
کافه اسپرسولورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ8000تومانآمریکانولورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ8600توماناسپرسولورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ7200تومانموکالورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ5200تومانآیس کافیلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ5900تومان

منوی کیک ما

پنکیکلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ8000تومانکیک کارامللورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ8600تومانکیک شکلاتلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ7200تومانپای سیبلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ5200تومانچیز کیکلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ5900تومان
پنکیکلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ8000تومانکیک کارامللورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ8600تومانکیک شکلاتلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ7200تومانپای سیبلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ5200تومانچیز کیکلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ5900تومان